Το πρώτο και βασικό στάδιο της ανακύκλωσης είναι η “Διαλογή στην Πηγή”. Με τον όρο “Διαλογή στην Πηγή” περιγράφεται η διαδικασία της ανακύκλωσης με την οποία επιτυγχάνεται η ανάκτηση χρήσιμων υλικών πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη μάζα των απορριμμάτων. Είναι μία μέθοδος η οποία μπορεί να μειώσει αισθητά τον όγκο απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής. Έχει μεγάλη σημασία διότι η μείωση στην ποσότητα των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή συνεπάγεται μικρότερη ρύπανση του εδάφους, του αέρα και του υδροφόρου ορίζοντα της χωματερής στην οποία αυτά διατίθενται, καθώς και παράταση της διάρκειας ζωής της.

Η “Διαλογή στην Πηγή” είναι ο διαχωρισμός διακριτών κατηγοριών απορριμμάτων στο σημείο της παραγωγής τους με σκοπό την ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους. Σημείο παραγωγής είναι το σπίτι μας, η δουλειά μας, τα καταστήματα, τα εμπορικά κέντρα κ.λ.π.. Απαιτεί δηλαδή την εμπλοκή του καθενός μας στη διαλογή των υλικών σε όποιο σημείο αυτά παράγονται, με στόχο να έχουμε την αποδοτικότερη δυνατή ανακύκλωσή τους.

Όταν πετάμε κοινά ανακυκλώσιμα υλικά στον ίδιο κάδο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτά να αναμειγνύονται, γεγονός που συνεπάγεται ένα κόστος σε υποδομές διαχωρισμού και διαλογής τους. Πολλές φορές η διαδικασία αυτή καθίσταται δύσκολη. Στην περίπτωση δε, που αυτά είναι αναμεμειγμένα με οργανικά απορρίμματα, η διαδικασία διαχωρισμού τους είναι ανεπαρκής εξαιτίας της κακής ποιότητας των ανακτώμενων ανακυκλώσιμων υλικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την “Διαλογή στην Πηγή” απαραίτητο στάδιο της ανακύκλωσης, έτσι ώστε να καταστεί όσο το δυνατό αποδοτικότερη. Στην οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ της βασικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, η διαλογή στην πηγή καθορίζεται πλέον, ως απαραίτητη νομική υποχρέωση των κρατών μελών τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το πλαστικό και το μέταλλο.