Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) στην ετήσια έκθεσή της, στις 22 Μαρτίου 2016, η ποσότητα αστικών απορριμμάτων που παράχθηκε ανά κάτοικο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ανήλθε στα 475 κιλά το 2014. Σε σύγκριση με το 2002, όταν και καταγράφηκε το υψηλότερο ιστορικό της συγκεκριμένης ποσότητας (527 κιλά ανά κάτοικο) παρουσιάζεται μία μείωση της τάξεως του 10%. Όσον αφορά την Ελλάδα, από το 2000 μέχρι και το 2014, η ποσότητα αστικών απορριμμάτων ανά κάτοικο που παράχθηκε, παρουσιάζει μία συνεχή αύξηση (412 κιλά το 2000, 436 κιλά το 2004, 458 κιλά το 2008, 503 κιλά το 2011 και 510 κιλά το 2014).

Από τα 475 κιλά απορριμμάτων ανά κάτοικο τα 465 “επεξεργάστηκαν”. Συγκεκριμένα το 28% ανακυκλώθηκε, το 28% κατέληξε σε χωματερές, το 27% αποτεφρώθηκε και το 16% κομποστοποιήθηκε. Το ποσοστό των αστικών απορριμμάτων, το οποίο είτε ανακυκλώθηκε, είτε κομποστοποιήθηκε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνεται σταθερά με το πέρας των χρόνων (από 17% το 1995 σε 44% το 2014).

Πίνακας 1: Η ποσότητα των αστικών απορριμμάτων (σε εκατομμύρια τόνους) που "επεξεργάστηκαν" στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27) κατά την περίοδο 1995-2014 ανά μέθοδο "επεξεργασίας".
Μέθοδος "Επεξεργασίας"

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Μεταβολή (%) 1995-2014

Χωματερή

144

142

143

140

139

139

135

131

124

117

109

108

106

99

96

92

84

78

71

66

-54

Αποτέφρωση

32

32

35

35

36

39

40

41

41

44

48

51

52

55

56

57

60

59

62

64

100

Ανακύκλωση

25

28

32

35

40

40

42

46

47

49

52

54

59

60

61

62

64

66

65

66

166

Κομποστοποίηση

14

16

17

18

19

24

24

26

26

28

29

31

32

32

35

34

34

36

37

38

170

Άλλο

10

14

12

12

12

11

12

12

12

13

16

13

11

10

7

7

6

6

6

5

-52

 

Πίνακας 2: Η ποσότητα των αστικών απορριμμάτων (σε κιλά ανά κάτοικο) που "επεξεργάστηκαν" στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27) κατά την περίοδο 1995-2014 ανά μέθοδο "επεξεργασίας".
Μέθοδος "Επεξεργασίας"

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Μεταβολή (%) 1995-2014

Χωματερή

302

296

299

290

288

288

278

269

255

239

221

220

214

200

193

184

168

152

143

131

-57

Αποτέφρωση

67

68

72

73

75

80

82

85

85

90

98

104

105

110

112

114

120

119

122

128

90

Ανακύκλωση

52

59

66

72

82

83

88

95

97

99

105

109

119

120

123

124

129

131

129

132

152

Κομποστοποίηση

30

34

36

37

40

49

50

53

54

57

59

62

64

71

70

68

69

72

74

76

158

Άλλο

22

29

26

24

25

24

24

24

24

27

33

27

22

20

15

13

13

12

10

8

-64

 

Γράφημα 1: "Επεξεργασία" αστικών απορριμμάτων (σε κιλά ανά κάτοικο) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27) ανά μέθοδο "επεξεργασίας" κατά την περίοδο 1995-2014.

 

Σημείωση: Η ποσότητα στην κατηγορία "Άλλο" υπολογίζεται ως η διαφορά της ποσότητας των απορριμμάτων που "επεξεργάστηκαν" και της ποσότητας των απορριμμάτων που παράχθηκαν. Αυτή η διαφορά εμφανίζεται σε χώρες στις οποίες υπάρχουν περιοχές, οι οποίες δεν καλύπτονται από κάποιο πρόγραμμα συλλογής απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό καταγράφονται μεγαλύτερες ποσότητες παραγόμενων απορριμμάτων από αυτές που "επεξεργάστηκαν".

Η ποσότητα των αστικών απορριμμάτων που παράγεται, διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα η Ρουμανία, η Πολωνία και η Λετονία καταλαμβάνουν την τελευταία θέση με λιγότερα από 300 κιλά ανά κάτοικο. Ακολουθούν Τσεχία και Σλοβακία με λίγο περισσότερα από 300 κιλά ανά κάτοικο. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Δανία (759 κιλά ανά κάτοικο) και στην δεύτερη θέση ακολουθούν Κύπρος, Γερμανία και Λουξεμβούργο (λίγο πάνω από 600 κιλά ανά κάτοικο). Στην επόμενη κατηγορία βρίσκονται Μάλτα, Ιρλανδία, Αυστρία, Ολλάνδία, Γαλλία και Ελλάδα (509 κιλά ανά κάτοικο) στις οποίες παράγονται  500-600 κιλά αστικών απορριμμάτων ανά κάτοικο. Αυτές οι μεγάλες αποκλίσεις εξηγούνται από τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της Ένωσης.

Γράφημα 2: Παραγωγή αστικών απορριμμάτων ανά χώρα (σε κιλά ανά κάτοικο) το 2004 και το 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27).

 

Η μέθοδος “επεξεργασίας” των αστικών απορριμμάτων διαφέρει ουσιαστικά, ανάμεσα στα Κράτη Μέλη. Το 2014, σχεδόν τα μισά αστικά απορρίμματα ανακυκλώθηκαν στη Σλοβενία (49%) και στη Γερμανία (47%). Στην τελευταία θέση βρίσκονται η Λετονία (3%), η Ρουμανία (5%), η Σλοβακία (6%) και η Μάλτα (8%). Η αμέσως επόμενη κατηγορία χωρών, με το μικρότερο ποσοστό ανακύκλωσης, περιλαμβάνει την Κύπρο (13%), την Κροατία (15%), την Ελλάδα (16%), την Ισπανία (16%), την Πορτογαλία (16%) και τη Φιλανδία (18%). Η περισσότερο διαδεδομένη μέθοδος στην Αυστρία είναι η κομποστοποίηση (32%). Τα αμέσως υψηλότερα ποσοστά κομποστοποίησης, παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (27%) και το Βέλγιο (21%). Η κομποστοποίηση και η ανακύκλωση επεξεργάστηκαν σχεδόν τα 2/3 (64%) των απορριμμάτων στη Γερμανία. Ακολουθούν η Σλοβενία (61%), η Αυστρία (58%), το Βέλγιο (55%) και η Ολλανδία (51%).

Σχεδόν τα μισά αστικά απορρίμματα αποτεφρώθηκαν στην Εσθονία (56%), στη Δανία (54%), και στις Φιλανδία και Σουηδία (50%). Παράλληλα, τα υψηλότερα ποσοστά απορριμμάτων που κατέληξαν στις χωματερές, καταγράφηκαν στη Λετονία (92%), στη Μάλτα (88%), στην Κροατία (83%), στη Ρουμανία (82%), στην Ελλάδα (81%), στη Σλοβακία (76%), στην Κύπρο (75%) και τη Βουλγαρία (74%).

Πηγή: Eurostat Δελτίο Τύπου 56/2016, 22/03/2016.